Regulamin


Regulamin Programu Partnerskiego Easy Profits

1. Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Partnerem a Easy Profits. 

2. Akceptacja postanowień Regulaminu jest warunkiem przystąpienia do programu partnerskiego Easy Profits. 

3. Partner potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu. Jeśli Partner nie zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu nie powinien przystępować do programu partnerskiego i akceptować jego postanowień.

I. Definicje podstawowe

1. Program Partnerski Easy Profits: platforma internetowa umożliwiająca zarabianie na pośredniczeniu w sprzedaży produktów oraz uslug oferowanych przez podmioty wspólpracujące, działająca pod nazwą domeny www.easyprofits.com

2. Organizator - organizatorem Programu Partnerskiego Easy Profits jest TWC HOLDING LLC 501 Silverside Road, Suite 105, Wilmington, DE 19809, USA

3. Właścicielem Programu Partnerskiego Easy Profits jest TWC HOLDING LLC 501 Silverside Road, Suite 105, Wilmington, DE 19809, USA

4. Regulamin: niniejszy Regulamin

5. Partner:
- pełnoletnia osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
- spółka prawa handlowego

6. Formularz Rejestracyjny: formularz umieszczony na stronach internetowych Organizatora umożliwiający przesłanie do Właściciela danych osób lub firm chcących uczestniczyć w Programie Partnerskim.

7. Konto Partnera: dostępny za pośrednictwem Programu Partnerskiego Easy Profits indywidualny dostęp do informacji na temat prowizji uzyskanych przez partnera, statystyk. Konto Partnera umożliwia wykorzystywanie narzędzi marketingowych udostępnionych przez Organizatora oraz kontakt z Organizatorem.

8. Produkty: produkty oraz usługi oferowane przez Organizatora udostępnione do sprzedaży za pośrednictwem Programu Partnerskiego przez Podmioty Współpracujące.

9. Narzędzia marketingowe: materiały służące do promocji Produktów (banery, zdjęcia, artykuły) przeznaczone do umieszczania na stronach internetowych i blogach Partnerów.

10. Link Partnerski: unikalny link dostępny po zalogowaniu do Konta Partnera, wygenerowany indywidualnie dla każdego Partnera.

11. Statystyki: narzędzia umożliwiające śledzenie efektów działań Partnera.

12. Chargeback: pomniejszenie prowizji na koncie Partnera wynikające ze zwrotu przez klienta zakupionego produktu.

13. Chargebacki wypłacone: pomniejszenie prowizji na koncie Partnera w następnym okresie rozliczeniowym wynikające z zamówienia, które nie zostało dostarczone do klienta, a za które wcześniej została wypłacona prowizja.

14. Kampania: działania promocyjne prowadzone przez Partnera.

15.  Podmiot współpracujący - podmiot gospodarczy, który poprzez platformę Easy Profits oferuje produkty oraz ustala indywidualną wysokość prowizji dla Partnerów.

II. Uczestnictwo w Programie Partnerskim

1. Celem Easy Profits jest wspomaganie przez Partnerów sprzedaży Produktów, udostępnionych przez Program Partnerski w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

2. W programie mogą uczestniczyć:
- pełnoletnie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
- spółki prawa handlowego.

3. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego Easy Profits jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu.

4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zrozumieniem i przyjęciem zasad obowiązujących w Programie Partnerskim.

5. Przystąpienie do programu jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

6. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać obowiązkowo nazwę użytkownika, hasło oraz adres e-mail.

7. Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim Easy Profits bez względu na liczbę stron internetowych, na których zamieszcza reklamy Produktów. W przypadku posiadania przez Partnera więcej niż jednego konta w Programie Partnerskim, Organizator uprawniony jest do zablokowania wszystkich kont Partnera.

8. Podmiotem współpracującym jest reklamodawca.  Może być nim każdy podmiot gospodarczy, który zgłosi chęć uczestnictwa w Programie Partnerskim Easy Profits oraz zaakceptuje postanowienia regulaminu. Podmioty współpracujące są weryfikowane po uprzednim kontakcie poprzez formularz kontaktowy.

III. Zasady ustalania prowizji

1. Sprzedaż Produktów wynagradzana jest zgodnie z Warunkami Programu Partnerskiego Easy Profits.

2. Wysokość prowizji Partner weryfikuje za pośrednictwem Konta Partnera.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizji, przy czym zmiany nie mogą dotyczyć transakcji już zawartych. Aktualna wysokość prowizji podana jest w panelu Partnera.

4. Prowizja zostaje naliczona Partnerowi na podstawie zamówienia na oficjalnej stronie produktu promowanego w Programie Partnerskim Easy Profits pochodzącego z unikalnego linku Partnera.

5. Prowizja zostaje naliczona Partnerowi w momencie płatności z góry lub wysłania produktu przez Organizatora do osoby zamawiającej.

6. Prowizja zostaje anulowana na koncie Partnera, w przypadku, gdy kupujący dokona zwrotu zakupionego produktu lub jeżeli kurier nie będzie mógł dostarczyć przesyłki do kupującego.

7. Prowizje wypłacane są między 15, a 20  dniem miesiąca.

8. Warunkiem wypłacenia prowizji jest osiągnięcie minimalnego limitu zarobków ustalonego przez Program Partnerski Easy Profits oraz poprawne wypełnienie informacji dotyczących płatności w Panelu Klienta.

9. Partner korzystając z Panelu Administracyjnego ma możliwość śledzenia wypłat i prowizji.

10. Easy Profits zastrzega sobie możliwość niewypłacenia prowizji Partnerowi, który generuje swoje prowizje niezgodnie z Regulaminem, bądź istnieje podejrzenie, że działa on niezgodnie z Regulaminem.

11. Wynagrodzenie Partnera wypłacane jest na podstawie zestawienia dostępnego w Panelu Klienta, zawierającego listę zrealizowanych zamówień i wynikającą z niej sumę zatwierdzonych prowizji.

IV. Prawa i obowiązki Partnera

1.  Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem do Programu Partnerskiego Eeasy Profits. Zarejestrowani użytkownicy są zobowiązani do uzupełnienia informacji dotyczących uiszczania opłat. Mają także obowiązek przestrzegania regulaminu określonego w Programie

2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego Easy Profits jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych potrzebnych w działalności prowadzonej w ramach Programu Partnerskiego. Właściciel Programu Partnerskiego Easy Profits jest zobligowany do przestrzegania reguł Programu.

3. Każdy Partner zarejestrowany w Programie otrzymuje od Easy Profits licencję upoważniającą go do korzystania ze wszystkich materiałów promocyjnych dla promowanych produktów, które są zawarte w Programie Partnerskim Easy Profits. Materiały mogą zostać wykorzystanie w celach promocyjnych oraz w celu wzrostu sprzedaży na stronie internetowej Partnera, blogu oraz w mediach społecznościowych.

4. Partner nie może kopiować treści zawartych na stronach produktów, które są promowane w Programie Partnerskim. Do jego dyspozycji pozostają wyłącznie materiały zawarte w Programie Partnerskim Easy Profits.

5. Produkty, które są promowane w Programie Partnerskim Easy Profits posiadają zastrzeżone znaki towarowe oraz certyfikaty. Easy Profits zabrania Partnerom promowania swoich stron pod hasłami kluczowymi, które dotyczą wszystkich marek zamieszczonych w Programie Partnerskim. Zabrania się również reklamowania pod frazy brandowe produktów dostępnych w Easy Profits. Dotyczy to kampanii adwords, serwisów aukcyjnych (allegro, ebay, amazon) czy działań w social media. Organizator zastrzega sobie możliwość promowania przez Partnerów wybranych produktów na frazy brandowe. Zabrania się również kupowania domen, które wykorzystują nazwy brandowe produktów oferowanych w Easy Profits lub są do nich bliźniaczo podobne.

6. Obowiązkiem Partnera jest bieżąca aktualizacja witryn internetowych, blogów oraz profili w mediach społecznościowych w taki sposób, by informacje były spójne i dokładnie odzwierciedlały dane zawarte na stronie głównej Programu Partnerskiego Easy Profits.

7. Partner jest wyłączną stroną odpowiedzialną za utrzymanie oraz aktualizację swoich stron internetowych.

8. Partner wyraża zgodę na bieżący monitoring należących do niego stron internetowych przez Easy Profits. W razie prośby Organizatora Programu, ma obowiązek przedstawić szczegółowy raport dotyczący źródła ruchu na swoich stronach.

9. Obowiązkiem Partnera jest dostosowanie się do przepisów prawnych, które obowiązują na rynkach, gdzie odbywa się promocja jego produktów.

10.  W każdej chwili Partner może zrezygnować z dalszego uczestnictwa w Programie Partnerskim. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie Organizatorowi Programu.

11. Partner może świadczyć usługi pośredniczenia w sprzedaży produktów z oferty Programu Partnerskiego Easy Profits w portalach aukcyjnych. Produkty mogą być dostępne pojedynczo lub w zestawach (pakiety produktów).

12. Obowiązkiem Partnera, który wystawia do sprzedaży na portalach aukcyjnych produkty z Programu Easy Profits jest złożenie zamówienia na stronach produktowych w imieniu Klienta – należy podać jego dane kontaktowe oraz adres dostarczenia przesyłki.

13. Zabrania się zamawiania ilości hurtowych produktów na dane osobowe należące do jednego Klienta, a kwota jaką   faktycznie zapłaci Klient za produkty i dostawę musi odpowiadać kwocie  widniejącej na fakturze/rachunku otrzymanym przez Klienta. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu wskazanych w zdaniu  pierwszym Organizator ma prawo zastosować zapisy wskazane w Rozdziale V ust. 9 niniejszego  Regulaminu.

14. Pliki cookie mogą zostać zapisane wyłącznie w momencie przejścia ze strony należącej do Partnera na stroną produktu za pośrednictwem narzędzi, które zostały udostępnione w Programie Partnerskim Easy Profits (m.in. linki, banery). Zabrania się zapisywania cookie przy przejściach w inny sposób.

15. Pliki cookie przechowywane są przez 90 dni, przy czym żywotność plików cookie może być uzależniona od podmiotu współpracującego. W tym czasie prowizję otrzymuje Partner, którego stronę użytkownik odwiedził jako pierwszą.

16. Przystąpienie do Programu Partnerskiego oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz ofert handlowych Easy Profits.

17. Na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, iż dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia oraz realizacji postanowień zawartej z Partnerem umowy.

18. Administratorem danych jest TWC HOLDING LLC 501 Silverside Road, Suite 105, Wilmington, DE 19809, USA

19. Postawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z Partnerem oraz obowiązujące przepisy prawa.

20. Informuje się, iż dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom danych na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji postanowień umowy (odbiorcy będący podmiotami przetwarzającymi w imieniu Administratora danych – powierzenie przetwarzania danych osobowych).

21. Informuje się, iż dane osobowe w zawarte w umowie przetwarzane będą przez dopuszczalny okres w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

22. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

23. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych osobowych.

24. Informuje się o prawie wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego danych osobowych.

25. Informuje się, iż podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do realizacji w/w celów wynikających z realizacji postanowień zawartych w umowie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy z Partnerem.

26. Niedozwolone jest wykorzystywanie nazwy, logo, EasyProfits bez uzyskania zgody Organizatora.

27. Wybrane produkty w ofercie EasyProfits mają określone restrykcje jeśli chodzi o akceptowany ruch. Zabrania się promowania Éleverlash, Éleverbrow i Éleverenew poprzez serwisy aukcyjne.

 

V. Prawa i Obowiązki Organizatora

 

1. Organizator podczas prowadzenia Programu Partnerskiego jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawnych. Zobowiązuje się on do ochrony danych osobowych uczestników Programu oraz do nie podawania informacji na temat prowizji wypłacanych z Programu.

2. Organizator Programu zobowiązuje się rzetelnie prowadzić oraz rozliczać sprzedaż produktów, które zostały polecone przez Partnerów.

3. Organizator Programu zapewnia Partnerom unikalne linki potrzebne do przygotowywania działań promocyjnych.

4. Organizator bierze na siebie obowiązek dostarczania oraz bieżącego aktualizowania materiałów reklamowych dla produktów promowanych w Programie. Jednocześnie zobowiązuje się do informowania wszystkich Partnerów o ewentualnych zmianach, które zaistnieją w charakterze funkcjonowania Programu.

5. Każdy zarejestrowany Partner otrzymuje dostęp do Panelu ułatwiającego zarządzanie produktami promowanymi w Programie.

6. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Partnerom wsparcia administracyjnego i technicznego oraz pomocy z zakresu posługiwania się Programem Easy Profits.

7. Organizator może odmówić przyjęcia nowego Partnera do Programu jedynie z uzasadnionych powodów. Organizator może również usunąć konto Partnera w momencie, gdy złamie on zasady obowiązującego regulaminu bądź ogólne przepisy prawne.

8. W przypadku, gdy Partner niepoprawnie poda dane, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub błędy podczas wypłacania prowizji.

9. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że Partner łamie przepisy Regulaminu i działa niezgodnie z jego wytycznymi, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta z Programu Partnerskiego, a także do niewypłacenia prowizji.

10. W przypadku, gdy Partner złamanie zasady obowiązującego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia prowizji, która została zgromadzona dotychczas na koncie.

11. W przypadku zamówień złożonych już po odstąpieniu Partnera od Programu Easy Profits, organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacania prowizji za złożone przez klientów zamówienia.

12. Partner ma prawo do złożenia reklamacji, gdy nie otrzyma należnego wynagrodzenia. Reklamacje można składać przez 6 miesięcy od daty wymagalności określonej płatności.

VI. Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z oferowaniem produktów lub świadczenia usług przez Podmioty współpracujące. 

2. Organizator nie jest on stroną umów zawieranych przez Podmioty współpracujące przy pomocy Programu Partnerskiego Easy Profits. Organizator nie gwarantuje również możliwości zawarcia i wykonania umowy przez Podmiot współpracujący oraz nie odpowiada za należyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych za pośrednictwem Programu Partnerskiego Easy Profits.

3. Organizator nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta naruszającego regulamin z Programu Partnerskiego.

4. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Podmioty współpracujące w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

b) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości Programu Partnerskiego Easy Profits;

c) podania przez Podmioty współpracujące nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystania z Programu Partnerskiego Easy Profits;

d) nieprzestrzegania przez Podmioty współpracujące warunków Regulaminu.

VII. Panel Administracyjny Partnera

1. Każdy nowo zarejestrowany Partner Programu otrzymuje dostęp do Panelu Administracyjnego. W Panelu można znaleźć dane o: produktach, statystykach oraz obowiązujących prowizjach.

2. Panel umożliwia projektowanie kampanii, korzystanie z narzędzi reklamowych oraz pobieranie materiałów promocyjnych. Za pośrednictwem Panelu Partnerzy mogą także na bieżąco kontaktować się z Organizatorem oraz zadawać pytania na forum.

VIII. Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin poświadcza porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy Organizatorem Programu Partnerskiego Easy Profits, a Partnerem, który do niego przystępuje. Zastępuje on wszlekie inne uzgodnienia pomiędzy stronami (ustne, pisemne).

2. Złamanie którejkolwiek z reguł niniejszego Regulaminu automatycznie skutkuje zawieszeniem konta Partnera i upoważnia Organizatora do niewypłacenia prowizji Partnerowi.

3. Organizator może zablokować konto Partnera, gdy będzie on działał na niekorzyść Programu Easy Profits lub na niekorzyść innych Partnerów biorących udział w Programie.

4. Zarówno Organizator, jak i Partner, którzy chcą rozwiązać niniejsze porozumienie i odstąpić od udziału w Programie lub zablokować konto usuwając tym samym Partnera z udziału w Programie, mają obowiązek zawiadomić drugą stronę porozumienia o tym fakcie. Mogą tego dokonać za pośrednictwem Panelu Administracyjnego lub podanego adresu e-mail.

5. Obie strony porozumienia ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne działania dotyczące realizacji założeń Programu Partnerskiego Easy Profits oraz za przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu (umowy).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym Regulaminie. Ma on jednak obowiązek poinformować o tym Partnerów przez zamieszczenie nowej wersji regulaminu na stronie głównej Programu Partnerskiego Easy Profits.

7. We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie obowiązują powszechne przepisy prawne obowiązujące w miejscu siedziby Organizatora.